Algemene voorwaarden 237design

ALGEMENE VOORWAARDEN 237DESIGN

 1. Toepasselijkheid – Algemene voorwaarden 237design
  1.1.  Deze algemene voorwaarden 237design zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door 237design gevestigd te Apeldoorn verder te noemen “237design”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  1.2.  In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via 237design goederen bestelt en/of koopt.
  1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst – Algemene voorwaarden 237design
  2.1  Alle aanbiedingen en offertes door 237design, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van 237design of door feitelijke uitvoering door 237design komt een overeenkomst tot stand.
  2.2  Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van 237design.
  2.3  Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van 237design ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
  2.4 De klant is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e-mail wordt overeengekomen.
  2.5 237design behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
 3. Uitvoering van de overeenkomst – Algemene voorwaarden 237design
  3.1  Levering vindt plaats volgens de geldende Incoterm: Ex Works (af fabriek). Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is 237design gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.
  3.2  Goederen gelden als geleverd, zodra 237design de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, bij 237design of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.
  3.3  Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat 237design het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.
  3.4  De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door 237design steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.
  3.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft 237design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  3.6 Overschrijding van de door 237design opgegeven leveringstermijnen door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 4. Prijzen – Algemene voorwaarden 237design
  4.1  Alle prijzen zijn in euro‟s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door 237design aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.
  4.2  De in de aanbiedingen van 237design weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is 237design gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.
 5. Betaling – Algemene voorwaarden 237design
  5.1  Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Voor bestellingen op de website www.237design.nl of aanbiedingen van 237design op andere sites, geldt dat de betaling voor levering dient plaats te vinden. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op 237design te verrekenen met de door 237design in rekening gebrachte bedragen.
  5.2  237design heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.
  5.3  Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door 237design aangewezen bankrekening. 237design heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door 237design, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door 237design is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is 237design bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor 237design voortvloeiende schade.
  5.4  237design is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan 237design verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
  5.5  Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan 237design vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.
  5.6  Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan 237design verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of 237design buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van 237design om schadevergoeding te vorderen.
  5.7  Onverminderd de overige rechten van 237design uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens 237design gehouden om de incassokosten te vergoeden die 237design heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.
  5.8  De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.
 6. Garantie – Algemene voorwaarden 237design
  6.1  Indien door 237design aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.
  6.2  Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal 237design de te leveren producten -naar de keuze van 237design- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien 237design de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan 237design.
  6.3  Alle eventuele garantieverplichtingen van 237design vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van 237design wijzigingen in de door 237design geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.
 7. Reclames – Algemene voorwaarden 237design
  7.1  Eventuele klachten over een door 237design geleverd product, dienen terstond door de klant aan 237design schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 30 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant 237design, binnen 60 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.
  7.2  Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is 237design niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door 237design van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door 237design zijn gecrediteerd.
  7.3  Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft 237design het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.
 8. Eigendomsvoorbehoud – Algemene voorwaarden 237design
  8.1  Alle door 237design te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van 237design, zolang de klant enige vordering van 237design, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.
  8.2  De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van 237design te bewaren.
  8.3  De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.
  8.4 Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens 237design tekort schiet of 237design goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is 237design gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal medewerking verlenen en de 237design te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de 237design. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met 237design was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor 237design uit de terugneming voortvloeien.
 9. Ontbinding en beëindiging – Algemene voorwaarden 237design
  9.1  De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.
  9.2  In geval van verzuim van de klant is 237design gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan 237design verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
  9.3  237design is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. 237design zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 10. Overmacht – Algemene voorwaarden 237design
  10.1  237design is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van 237design opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door 237design niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
  10.2  Onder het begrip „overmacht‟ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van 237design zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij 237design als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van 237design of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van 237design.
  10.3  Indien 237design bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 11. Aansprakelijkheid – Algemene voorwaarden 237design
  11.1  237design is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van 237design.
  11.2  De totale aansprakelijkheid van 237design zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door 237design aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
  11.3  237design is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
 12. Geschillen en toepasselijk recht – Algemene voorwaarden 237design
  12.1  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden „naar de geest‟ van deze algemene voorwaarden.
  12.2  Op een met 237design gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
  12.3  Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de 237design ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.
 13. Bedenktijd en retour – Algemene voorwaarden 237design
  13.1 Voor bestellingen op de website van 237design of aanbiedingen van 237design op andere sites, geldt dat de klant een wettelijke bedenktijd heeft van 14 dagen vanaf het moment dat de klant het artikel heeft ontvangen. Een bestelling annuleren voordat het artikel is geleverd kan natuurlijk ook.
  13.2 Indien de klant binnen de in 13.1 genoemde bedenktijd de overeenkomst wil ontbinden, kan dit zonder opgaaf van redenen en dient dit via het online retour formulier aan 237design kenbaar gemaakt worden. De klant ontvangt dan een bevestiging per e-mail met daarin de instructie hoe verder te handelen.
  13.3 De artikelen moeten onbeschadigd zijn en – voor zover redelijkerwijs mogelijk – in de originele verpakking zitten. Als je het artikel hebt gebruikt, en dit gaat verder dan alleen het vaststellen van de kenmerken en het passen van het artikel, dan kan 237design kosten voor de waardevermindering in rekening brengen.
  13.4 Nadat de klant gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht, wordt het artikel terstond teruggezonden naar 237design, zoals in de bevestigingsmail beschreven is. De verzendkosten zijn in dat geval voor rekening van de klant.